Par termogrāfiju, MK 238 noteikumiem un LEK 038 standartu. Atbildes uz semināra jautājumiem Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku Asociācijas Specializētajā sertifikācijas centrā

20 Jul 2018

Priekšvārds

2017. gada 1. septembrī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumu Nr. 238 (Ugunsdrošības noteikumi) 58. punkts (kura stāšanos spēkā nosaka 515. punkts):

Elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitāti (piemēram, nozarkārbā, elektrosadales skapī (sadalnē), aizsargierīču uzstādīšanas vietās) pārbauda ar termokameru. Pārbaudi veic kopā ar šo noteikumu 56. punktā minētajām pārbaudēm. Par pārbaudes rezultātiem noformē pārbaudes aktu (7. pielikums).

Savukārt, infrasarkanās termogrāfijas izmantošanas metodika elektroietaišu pārbaudē ir aprakstīta Latvijas Elektrotehniskās Komisijas Latvijas Elektrostandartā LEK 038.

Šī noteikumu punkta stāšanās spēkā un to saistība ar LEK 038 radīja daudzu elektrības profesionāļu pamatotus jautājumus.

Atbildes uz jautājumiem ir apkopojuši Argus RT speciālisti, konsultējoties ar ST (Sadales Tīkla) ekspertiem, pieredzes bagātiem praktiķiem un juristu. Atbildēm ir analītisks un rekomendējošs raksturs.

Jautājumi un atbildes

 1. jautājums: Kā drīkst veikt mērījumus ar termokameru, ja LEK 038 nav MK noteikumi?

 Atbilde: Jā, LEK nav MK noteikumi, tas ir Latvijas Elektrotehniskā Komisijas Latvijas Elektrostandarts. Termokameras izmantošanu nosaka Ministru kabineta noteikumu Nr. 238 58. punkts

https://m.likumi.lv/doc.php?id=281646
Elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitāti (piemēram, nozarkārbā, elektrosadales skapī (sadalnē), aizsargierīču uzstādīšanas vietās) pārbauda ar termokameru. Pārbaudi veic kopā ar šo noteikumu 56. punktā minētajām pārbaudēm. Par pārbaudes rezultātiem noformē pārbaudes aktu (7. pielikums).

 1. jautājums: Kāpēc pieprasa kalibrēt termokameras? MK 40 un MN 639 šīs iekārtas nav iekļautas.

Atbilde: Mērierīcēm kalibrēšana ir nepieciešama, lai būtu pamatota pārliecība par mērījumu pareizību. Kalibrēšana jāveic akreditētā laboratorijā, kas veic līdz etalonam (šajā gadījumā – temperatūras etalonam) izsekojamu kalibrēšanas procedūru un apliecina veiktos darbus ar kalibrēšanas sertifikātu. Aizpildot Ministru kabineta noteikumu Nr. 238 7. pielikumā esošo tabulu, ir jāuzrāda kalibrēšanas sertifikāta Nr., kas ir pamats kalibrēšanas nepieciešamībai.

7. pielikuma fragments

Termokameras var kalibrēt akreditētā laboratorijā. Argus RT sadarbībā ar LNMC un VENTMET laboratorijām piedāvā termokameru kalibrēšanu par pievilcīgām cenām. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu sazinieties ar Argus RT mēriekārtas nodaļas konsultantu http://www.argus.lv/contacts 

 1. jautājums: Vai šie mērījumi tiek veikti ES valstīs un tie ir pamatoti ar ISO noteikumiem?

Atbildes:
– Jā, termogrāfiski mērījumu tiek veikti arī citās ES valstīs. Arī paši MK noteikumi Nr. 238  tiek pakāpeniski pielāgoti ES normatīvajiem aktiem.

– Katrs uzņēmums brīvprātīgi izvēlas ieviest Kvalitātes vadības sistēmu ISO 9001 vai arī citu kvalitātes sistēmu, lai nodrošinātu savu ražojumu vai pakalpojumu kvalitāti.

 1. jautājums: Vai jaunam termogrāfam pirmos 2 gadus nepieciešams kalibrēšanas akts?

Atbilde: Jā, ir nepieciešams. Pārsvarā gadījumu jaunai termokamerai ir kalibrēšanas sertifikāts.

 1. jautājums Kā nodrošināt katras grupas noslogojumu un ar cik lielu slodzi?

Atbildes:

Slodzes radīšana: Ņemot vērā to, ka specializētās slodzes radīšanas iekārtas ir samērā dārgas, parasti tiek izmantoti, piemēram, jaudīgi elektriskie sildītāji ar maināmu slodzi, vai citas iekārtas. Kā piezīmēja vairāki praktiķi, slodzes radīšana ķēdē ir kreatīvs process, kur jāizvērtē pieejamās iekārtas, konkrētā situācija un drošības apsvērumi.

Kāda slodze nepieciešama: Slodzes lielumu nosaka LEK038 2.1.
Pieļaujamās temperatūras un virstemperatūras dotas tabulā 1.
https://www.latvenergo.lv/files/text/energostandarti/LEK_038.pdf

Slodzes mērīšana: Slodzes mērījumiem izmanto kalibrētas dīknaibles (clampmeter).

 1. jautājums: Kā ar termogrāfu verificēšanu/ kalibrēšanu Latvijā, kur to var veikt, cik bieži tas jāveic un cik tas izmaksā?

 Atbilde: Kalibrēšanas izmaksas ir atkarīgas no termogrāfa modeļa. Šobrīd tās ir orientējoši 50-100 EUR (bez PVN)

Termokameras var kalibrēt akreditētā laboratorijā. Argus RT sadarbībā ar LNMC un VENTMET laboratorijām piedāvā termokameru kalibrēšanu par pievilcīgām cenām. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu sazinieties ar Argus RT mēriekārtas nodaļas konsultantu http://www.argus.lv/contacts

 1. jautājums: Vai visām E klases kamerām komplektā līdz nāk 2 akumulatori un cik ilgi tie tur?

Atbilde: Tikai Flir E8 modelim komplektā 2 akumulatori. Citiem modeļiem akumulatoru var iegādāties papildus. Uz šo brīdi (2017. gada oktobris) pieejamajām kamerām darba laiks ar vienu akumulatora uzlādi termokamera darbojas ap 4 stundām pastāvīga darba režīmā. Iesakām kameru ieslēgt tikai pirms mērījumu veikšanas un pēc tam izslēgt.

 1. jautājums: Vai, lai ir nepieciešams atsevišķs (personai, kas veic mērījumus) sertifikāts, lai varētu veikt mērījumus ar termokameru?

Atbilde: Nē, nav nepieciešams.

 1. jautājums: Vai obligāti jāizmanto NK 238 noteikumu pielikumā esošie mērījumu pretestību formas?

Atbilde: Kā pamatu jāizmanto dotās formas. Ja nepieciešams, formu var papildināt specifiskos gadījumos.

 1. jautājums: Ja tiek veikti termogrāfija sadalēm, piemēram administratīvajās ēkās, kur ne vienmēr ir noslogojums, ka panākt, lai būtu noslogojums, kā rezultātā būtu objektīvi termogrāfijas mērījumi? Pēc LEK 038 noslogojumam jābūt vismaz 60-80% .

Atbildes: 

–          Lūdzu skatiet atbildi uz 5. jautājumu

–          Slodzes mērījumiem izmanto dīknaibles (kalibrētas).

 1. jautājums: Kādas temperatūras atšķirības ir jāņem vērā un jādefinē kā akūts gadījums, kas jānovērš nekavējoties?

Atbilde: Lūdzu skatiet LEK038 “Pieļaujamās temperatūras” – 1.Tabula / “Defektu pakāpes” – 6-7.lpp (veicamie pasākumi)
https://www.latvenergo.lv/files/text/energostandarti/LEK_038.pdf

 1. jautājums: Kāds normatīvs dokuments nosaka pieļaujamās temperatūras normas (nozarkārbās, rozetēs u.c.)?

Atbilde: LEK038 “Pieļaujamās temperatūras” – 1. Tabula ar skaidrojumiem

https://www.latvenergo.lv/files/text/energostandarti/LEK_038.pdf

 1. jautājums: Ja ir termālais attēla ieskats reālajam attēlam, kādēļ vēl atskaitē nepieciešams reālais attēls?

Atbilde: To nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 7. pielikums – pārbaudes akts

 1. jautājums: Vai ir kāds dokuments, kas nosaka, kādas termokameras drīkst izmantot?

Atbilde: LEK038 1.2.

https://www.latvenergo.lv/files/text/energostandarti/LEK_038.pdf  

1.2. Elektroiekārtu un gaisvadu elektropārvades līniju (GL) termogrāfiskajās pārbaudēs vajadzētu izmantot termovizorus, kuru izšķirtspēja nav mazāka par 0,1 °C un vēlams ar 8 – 12 mm elektromagnētiskā spektra jutību.

 1. jautājums: Termokameras mērījumi ir jāveic reizē ar pārējiem pretestības mērījumiem. Mērījumu derīguma termiņš ir 10 gadi. Vai kontaktsavienojums būs tik ilgtspējīgs? Elektroietaises īpašnieks noteikti centīsies veikt papildus mērījumus. Būtībā ar savu parakstu es apliecinu ierīces drošu darbspēju uz 10 gadus.

Atbilde: Kontaktsavienojumu ilgtspēju nosaka izmantotie materiāli un ekspluatācijas režīms. Ar savu parakstu Jūs aplieciniet tikai un vienīgi to, ka veicāt mērījumus, fiksējāt tos atbilstošā dokumentā un izdarījāt slēdzienu konkrētā datumā.  

Rakstā minēto dokumentu pirmavoti

– Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 (skat. https://m.likumi.lv/doc.php?id=281646 )

– Latvijas Elektrotehniskā Komisijas Latvijas Elektrostandarts LEK 038 Elektroietaišu Termogrāfisko Pārbaužu normas un apjomi (skat. https://www.latvenergo.lv/files/text/energostandarti/LEK_038.pdf )

 

Ja Jums ir jautājumi par mērinstrumentiem, termogrāfijas izmatošanas principiem, termokameru veidiem, kalibrēšanu, iegādi vai nomu, lūdzu sazinieties ar Argus RT mēriekārtas nodaļas konsultantu http://www.argus.lv/contacts